Title Approved on Published Attachment
1 Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолооч бэлтгэх журам 2019-10-25 10:21:23 Download
2 Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектын гэрчилгээний загвар 2019-03-20 13:30:23 Download
3 Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектод гэрчилгээ олгох журам 2019-03-20 13:30:08 Download
4 Усан замын объект болон усан замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дүрэм 2019-02-11 15:14:40 Download
Download
5 Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 2018-06-05 2018-08-20 16:31:54 Download
6 Усан замын тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам 2006-04-05 2018-08-20 16:30:55 Download
7 Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч, ачаа тээвэрлэх дүрэм 2017-12-21 2018-05-02 10:30:29 Download
8 Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөвөлтийн аюулгүй байдлын дүрэм 2017-12-21 2018-05-02 10:19:59 Download
9 Усан замын зогсоол байгуулах түүнийг ашиглах журам 2005-02-07 2015-02-11 10:58:44 Download