Name Approved on Published Attachment
1 Flag State Inspection checklist 2023-05-18 Download
2 Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолооч бэлтгэх журам 2019-10-25 Download
3 Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектын гэрчилгээний загвар 2019-03-20 Download
4 Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектод гэрчилгээ олгох журам 2019-03-20 Download
5 Усан замын объект болон усан замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дүрэм 2019-02-11 Download
Download
6 Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 2018-06-05 2018-08-20 Download
7 Усан замын тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам 2006-04-05 2018-08-20 Download
8 Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч, ачаа тээвэрлэх дүрэм 2017-12-21 2018-05-02 Download
9 Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөвөлтийн аюулгүй байдлын дүрэм 2017-12-21 2018-05-02 Download
10 Усан замын зогсоол байгуулах түүнийг ашиглах журам 2005-02-07 2015-02-11 Download