“Далайд газрын тос тээвэрлэгч хөлөг онгоцноос далайд учруулсан хохирлын талаар хүлээх иргэний хариуцлагын тухай” Олон Улсын Конвенцид нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 1992 оны Протокол

“Далайд газрын тос тээвэрлэгч хөлөг онгоцноос далайд учруулсан хохирлын талаар хүлээх иргэний хариуцлагын тухай” Олон Улсын Конвенцид нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 1992 оны Протокол

ХАВСРАЛТ ФАЙЛ
404.pdf12.98KB