Усан замын тээвэр

    Монгол Улсын усан замын тээвэр 1950-аад оноос 1980 оны сүүл хүртэл эрчимтэй хөгжиж, 1 чирэгч, 3 чиргүүл онгоцоор ОХУ-аас импортолж буй өргөн хэрэглээний бараа, шатах тослох материал болон бусад ачаа Ханх, Хатгал боомтын хооронд Хөвсгөл тээвэрлэж баруун аймгуудыг хангаж байсан төдийгүй Сэлэнгэ мөрнөөр гол төлөв мод бэлтгэл, үр тарианы тээвэрлэлт хийгддэг байсан.

    Монгол Улсын “Усан замын тээврийн тухай” хууль нь 2003 онд батлагдсанаар түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”, “Усан замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дүрэм”, “Усан замын тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх тухай журам” зэрэг дотоодын хууль эрх зүйн актыг салбарын сайдаар батлуулан мөрдөж ажиллаж байна. 

    Мөн Европын холбооноос санаачлан гаргасан “Аврах хантаазны MNS ISO 12402-4:2014” олон улсын стандартыг 2014 онд  үндэсний стандарт болгон батлуулснаар усан замын тээврийн салбар дахь хүний аюулгүй байдлыг хангах, аврах хантаазны ашиглалт, ач холбогдлыг олон нийтэд сурталчлах,  стандартын мөрдөлтөд хяналт тавьж ажилладаг.

    2016 оны 07 сард Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгонд  “Монгол Улсын усан замын тээврийн аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт үндэсний семинарыг ОУДБ-ын Техникийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн Ази номхон далайн бүс нутгийн тасаг, Далайн эрэн хайх, авран туслах холбоо зэрэг олон улсын байгууллагын оролцоотойгоор амжилттай зохион байгуулсан.